Stanovy Církve živého Boha

I

VŠEOBECNÉ PŘEDPISY

§1

 1. Církev živého Boha, dále zvaná „Církev", je tvořena autonomními místními (lokálními) církvemi (dále jen „sbory") a jinými církevními organizačními jednotkami (viz III §8, odst. 1. písm. c) až e).

 2. Církev bude používat název: Církev živého Boha (zkratka CžB)

§2

 1. Místem působnosti Církve je celá Česká republika.

 2. Církev může působit také za hranicemi České republiky na základě platných předpisů a mezinárodních smluv.

 3. Církev může spolupracovat nebo se stát součásti jiného společenství církví např. Evang. aliance.

§3

Sídlo Církve je: Střítež 53
739 59 Střítež
okr. Frýdek-Místek

II

CÍLE PŮSOBENÍ

§4

Cílem Církve je kázání evangelia (viz Bible, Marek 16:15-20) a dovedení Ježíšem zachráněných (viz Bible, Římanům 10:9-13) lidí, kteří se stali novým stvořením v Kristu (viz Bible, 2 Korintským 5:17-21) do křesťanské zralosti (viz Bible, Římanům 12:1-2), aby byli plodnými následovníky Pána Ježíše Krista.

§5

Základním článkem víry je Apoštolské vyznání víry

„Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben,
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil do nebe,
sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev, společenství svatých,
hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.
Amen".

§6

a) Prostředky k naplnění cíle Církve jsou:

 1. organizování shromáždění a modlitebních setkání, a to jak pravidelných, tak i příležitostných,

 2. učení a kázání Božího Slova,

 3. organizování konferencí, koncertů, hudebních produkcí, přednášek, evangelizací, pochodů, dovolených, táborů, projekcí filmů a dokumentů, výstav s křesťanskou tématikou,

 4. působení evangelizační a misijní,

 5. vedení biblických seminářů a jiných středisek biblického vzdělávání,

 6. propagace křesťanské kultury,

 7. organizování kulturně-zábavných akcí s křesťanským charakterem,

 8. zřizování a provozování poradenských center a linky důvěry,

 9. zřizování a provozování mateřských škol a škol vůbec,

 10. zřizování a provozování ubytoven pro opuštěné matky, rodinných dětských domovů, rodinných pěstounských domovů a pečovatelských domů,

 11. zakládání a vedení nadací, nadačních fondů, spolků, sdružení a  podnikatelských subjektů,

 12. charitativní činnost,

 13. vedení knihoven,

 14. vydavatelská činnost (knížky, kazety audio a video, CD, DVD a multimedia),

 15. natáčení, nahrávání, tvorba a vysílání radiových a televizních programů,

 16. internet a jiná média,

 17. činnost humanitární, společenská, pečovatelská a ošetřovatelská,

 18. finanční podporování jiných církví, misijního působení, misionářů a jiných fyzických osob,

 19. poskytování pastýřské péče v armádě, ve výchovných a pečovatelských zařízeních, nemocnicích, sanatoriích, ústavech, v  aktivitách organizovaných státními institucemi, ve věznicích, vazebních věznicích a nápravných zařízeních, ve střediscích podporující začlenění do společnosti, střediscích pro neplnoleté, azylových domech, domovech se zvláštním režimem, terapeutických komunitách,

 20. jiné možné způsoby naplňující cíle Církve.

b) Církev využívá náboženské svobody a vše se děje v souladu se všeobecnými předpisy.

§7

 1. Místem působení Církve jsou vlastní objekty, pronajaté prostory nebo dostupná veřejná prostranství nebo zařízení a instituce vyjmenované v odst. a) §6.

 2. Členové Církve vyvíjejí evangelizační, duchovní činnost a pečovatelskou a poručnickou činnost také v prostorách a domech v soukromém vlastnictví jiných osob, ve výchovných a pečovatelských zařízeních, nemocnicích, sanatoriích, ústavech, v  aktivitách organizovaných státními institucemi, ve věznicích, vazebních věznicích a nápravných zařízeních, ve střediscích podporující začlenění do společnosti, střediscích pro neplnoleté, azylových domech, domovech se zvláštním režimem, terapeutických komunitách v souladu se závaznými předpisy a přijatými právními normami.

III

ORGÁNY CÍRKVE A  JEJICH KOMPETENCE

OBECNÉ USTANOVENÍ

§8

 1. Organizační strukturu Církve tvoří a právnickou osobou se stává:

  1. Církev jako celek.

  2. Sbory.

  3. Biblický seminář.

  4. Misijní kancelář.

  5. Centrum humanitární pomoci a charitativní činnosti.

 2. Statutární orgány právnických osob vyjmenovaných v odstavci 1. §8 jsou:

  1. Pro Církev jako celek - dva Církev reprezentující pastoři - biskupové.

  2. Pro Sbory - pastor.

  3. Pro Biblický seminář - ředitel.

  4. Pro Misijní kancelář - ředitel.

  5. Pro Centrum humanitární pomoci a charitativní činnosti - ředitel.

KOLEGIUM PASTORŮ

§9

 1. Nejvyšším orgánem Církve je kolegium pastorů.

 2. Kolegium pastorů se skládá z pastorů jmenovaných do kolegia pastorů

§10

Do kompetence kolegia pastorů patří zejména:

 1. zakládání, rušení a změna sborů,  
 2. zakládání, rušení a změna Biblického semináře, Misijní kanceláře, Centra humanitární pomoci a charitativní činnosti, 
 3. povolávání a odvolávání pastorů sborů,  
 4. jmenování a odvolávání pastorů tvořících kolegium pastorů  
 5. povolávání a odvolávání ředitelů Biblického semináře, Misijní kanceláře, Centra humanitární pomoci a charitativní činnosti, 
 6. spravování financí a majetku Církve, 
 7. změny Stanov.

§11

 1. Kolegium pastorů se schází nejméně 3 krát za rok

 2. Kolegium pastorů vybírá každý rok ze svého středu pastora, který předsedá poradám kolegia pastorů na období jednoho roku, a který na každém setkání určí datum dalšího setkání kolegia pastorů.

 3. Ve zvláště důležité situaci může každý pastor z kolegia pastorů svolat mimořádné setkání kolegia pastorů.

§12

Kolegium pastorů přijímá usnesení na základě shody absolutní většiny hlasů, v přítomnosti nejméně 2/3 složení kolegia pastorů, ledaže předpisy stanov určují jinak (viz §51).

§13

 1. Církev reprezentují, jejím jménem jednají a majetkové záležitosti řeší dva (Církev reprezentující pastoři) biskupové, kteří jsou písemně pověřeni kolegiem pastorů na dobu 4 let.

 2. Biskupy, kteří jednají jménem Církve a církev navenek reprezentují, pověřuje a odvolává kolegium pastorů.

 3. Biskupové mají oprávnění podávat návrhy na registraci, evidenci a evidenci změn právnických osob podle zákona Ministerstvu kultury.

 4. Biskupové mají oprávnění jednat samostatně s výjimkou finančních a majetkových záležitosti církve.

 5. Každý z biskupů může rezignovat na svěřené pověření.

 6. Kolegium pastorů informuje registrující orgán o výběru biskupů, kteří jsou zmíněni v článku 1 §13.

IV

SBORY

§14

Sbory - tedy místní (lokální) církve - jsou společenstvím osob, které vyznávají zásady víry přijaté skrze Církev (§5).

§15

 1. Sbor zakládá, ruší a mění kolegium pastorů.

 2. K založení sboru je potřeba minimálně 6 osob.

 3. Pastor sboru může požádat kolegium pastorů o zrušení sboru.

 4. Před ukončením působnosti sboru o jeho majetku rozhoduje pastor.

 5. Případným právním nástupcem sboru je Církev.

§16

Sbor jako autonomní právnická osoba (autonomní místní jednotka Církve):

 1. může mít právní subjektivitu,

 2. může mít vlastní majetek, se kterým volně hospodaří, a který je oddělený od Církve,

 3. může mít a vést své vlastní, od Církve oddělené finanční hospodaření,

 4. realizuje vizi, ke které byl Bohem povolán, v souladu s prostředky naplňující cíl Církve podle §6 Stanov.

V

DUCHOVNÍ CÍRKVE

§17

Duchovními Církve jsou pastoři, starší, diakoni a misionáři.

PASTOR

§18

 1. Pastora povolává a odvolává kolegium pastorů na dobu neurčitou. Pastor dostane od biskupů ustanovující dokument.

 2. Pastor je současně i starším sboru.

 3. Pastor může sám rezignovat na svěřený úřad pastora. Při své rezignaci může doporučit kolegiu pastorů svého nástupce.

§19

Do kompetence pastora spadá zejména: 

 1. vedení a reprezentování sboru a řešení majetkových záležitostí,

 2. přijímání konečných rozhodnutí týkajících se sboru,

 3. přijímání přihlášek budoucích členů sboru,

 4. dozor a spravování finančního hospodaření sboru s výjimkou půjčky a úvěru, kdy pastor musí být písemně zplnomocněn kolegiem pastorů,

 5. rozhodování o službách jednotlivých členů sboru a jejich zaměstnání ve sboru (diakoni, misionáři atd.),

 6. rozhodování o vytváření struktur, institucí, úřadů a agend uvnitř sboru,

 7. spravování majetku sboru.

STARŠÍ

§20

 1. Sbor může mít starší, kteří mohou tvořit radu, která se vždy skládá z pastora a starších.

 2. Rada starších se skládá minimálně ze dvou lidí - starších (z nichž jeden je současně i pastor).

 

§21

 

 1. Starší jsou povoláni a kooptováni skrze pastora ze středu členů sboru na dobu neurčitou.

 2. Starší je odvolaný ze služby staršího skrze pastora.

 3. Starší může sám rezignovat ze služby staršího.

§22

Do kompetence rady starších spadá zejména:

 1. bdění nad čistotou učení (doktrínou) a morálním životem sboru,

 2. pomoc pastorovi při pastorační službě mezi členy sboru a jeho sympatizanty a podporování služby a vize pastora sboru.

DIAKONI A MISIONÁŘI

§23

 1. Diakoni a misionáři podporují službu pastora sboru, starších nebo Církve v oblastech praktických, charitativních a evangelizačně-misijních.

 2. Diakony nebo misionáře povolává a odvolává kolegium pastorů nebo pastor na dobu neurčitou. Diakon nebo misionář dostane od biskupů nebo od pastora sboru ustanovující dokument.

 3. Diakoni a misionáři jsou vybíráni ze středu členů sboru pastorem a potvrzeni shromážděnými členy, nebo kolegiem pastorů.

 4. Diakon i misionář může sám rezignovat na svěřený úřad.

VI

BIBLICKÝ SEMINÁŘ

§24

Biblický seminář je středisko biblického vzdělávání, vzdělávající duchovní a věřící (dále seminář).

§25

Seminář jako právní subjekt církve má právní subjektivitu a jeho sídlo je: Střítež 53, 739 59 Střítež.

§26

Do oblasti pravomocí semináře patří zejména:

 1. vzdělávání duchovních a jiných věřících,

 2. samostatné hospodaření s majetkem přiděleným skrze kolegium pastorů nebo samostatně nabytým,

 3. organizování seminářů, přednášek, školení, poradenství, projekce filmů atd.,

 4. vedení vlastní knihovny,

 5. zaměstnávání pracovníků,

 6. vedení hospodářské činnosti v souladu s předpisy a zákony ČR.

§27

Seminář zakládá, mění a ruší kolegium pastorů.

§28

 1. Statutárním orgánem semináře jako právnického subjektu je ředitel.

 2. Ředitele semináře jmenuje kolegium pastorů na období 3 let.

 3. Kolegium pastorů může kdykoliv ředitele odvolat.

 4. Biskupové informují registrující orgán o založení, změně anebo zrušení semináře a také o jmenování ředitele.

§29

a) Do kompetence ředitele semináře patří zejména:

 1. vedení semináře,

 2. organizování práce semináře,

 3. zaměstnávání a propouštění zaměstnanců,

 4. reprezentování semináře vůči veřejnosti a řešení majetkoprávních záležitostí,

 5. spravování majetku semináře.

b) Ředitel semináře je zodpovědný kolegiu pastorů za fungování semináře.

VII

MISIJNÍ KANCELÁŘ

§30

Misijní kancelář slouží k misijní činnosti Církve.

§31

Misijní kancelář jako právní subjekt Církve má právní subjektivitu a její sídlo je: Střítež 53, 739 59 Střítež.

§32

Do oblasti pravomocí Misijní kanceláře patří zejména:

 1. misijní činnost,

 2. samostatné hospodaření s majetkem přiděleným skrze kolegium pastorů nebo samostatně nabytým,

 3. vydávání a distribuce misijních knih a materiálů,

 4. vedení misijního školícího centra,

 5. zaměstnávání pracovníků,

 6. vedení hospodářské činnosti v souladu s předpisy a zákony ČR.

§33

Misijní kancelář zakládá, mění a ruší kolegium pastorů.

§34

 1. Statutárním orgánem právního subjektu Misijní kanceláře je ředitel.

 2. Ředitele Misijní kanceláře jmenuje kolegium pastorů na dobu 3 let.

 3. Kolegium pastorů může kdykoliv ředitele odvolat.

 4. Biskupové informují registrující orgán o založení, změně anebo zrušení Misijní kanceláře a také o jmenování ředitele.

 

§35

 

a) Do kompetence ředitele Misijní kanceláře patří zejména:

 1. vedení běžných záležitostí a spravování majetku Misijní kanceláře,

 2. organizování práce Misijní kanceláře,

 3. zaměstnávání a propouštění zaměstnanců,

 4. reprezentování Misijní kanceláře vůči veřejnosti a řešení majetkoprávních záležitostí Misijní kanceláře.

b) Ředitel Misijní kanceláře je zodpovědný za fungování Misijní kanceláře kolegiu pastorů.

VIII

CENTRUM HUMANITÁRNÍ POMOCI A CHARITATIVNÍ ČINNOSTI

§36

Centrum humanitární pomoci a charitativní činnosti slouží k humanitární a charitativní činnosti církve (dále jen Centrum pomoci).

§37

Centrum pomoci jako právní subjekt Církve má právní subjektivitu a jeho sídlo je: Střítež 53, 739 59 Střítež.

§38

Do oblasti pravomocí Centra pomoci patří zejména:

 1. humanitární a charitativní činnost,

 2. samostatné hospodaření s majetkem přiděleným skrze kolegium pastorů nebo samostatně nabytým,

 3. přijímání a distribuování humanitární pomoci,

 4. spolupráce s organizacemi a institucemi zabývajícími se humanitární a charitativní činností,

 5. zaměstnávání pracovníků.

§39

Centrum pomoci zakládá, mění a ruší kolegium pastorů.

§40

 1. Statutárním orgánem právního subjektu Centra pomoci je ředitel.

 2. Ředitele Centra pomoci jmenuje kolegium pastorů na dobu 3 let.

 3. Kolegium pastorů může kdykoliv ředitele odvolat.

 4. Biskupové informují registrující orgán o založení, změně anebo zrušení Centra pomoci a také o jmenování ředitele.

§41

a) Do kompetence ředitele Centra pomoci patří zejména:

 1. vedení běžných záležitostí a spravování majetku Centra pomoci,

 2. organizování práce Centra pomoci,

 3. zaměstnávání a propouštění zaměstnanců,

 4. reprezentování Centra pomoci vůči veřejnosti a řešení majetkoprávních záležitostí.

b) Ředitel Centra pomoci je zodpovědný za fungování Centra pomoci kolegiu pastorů.

IX

ČLENSTVÍ V CÍRKVI

§42

Členem Církve se stává osoba,

 1. která je plnoletá. Neplnoletá osoba se může stát členem Církve pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce,

 2. která prožila znovuzrození, projevující se souladem jejího života s požadavky Božího slova,

 3. která vyznává pravdy zahrnuté ve vyznání víry,

 4. která odevzdala do rukou pastora, nebo staršího sboru žádost o přijetí za člena Církve a její žádost byla přijata.

§43

 1. Členství v Církvi je ukončeno:

  1. dobrovolným vystoupením člena z Církve,

  2. vyloučením skrze pastora sboru,

  3. smrtí.

 2. Člen je vyloučen skrze pastora v případě, že jeho život se neslučuje s biblickými principy, zneužívá své postavení ve sboru, poškozuje Církev anebo nenaplňuje závazky člena Církve.

 3. Člen, který opouští Církev, nemá žádné právo na majetek sboru ani Církve.

§44

Člen Církve má právo:

 1. být ustanoven pastorem nebo starším sboru,

 2. být ve funkci pokladníka, být diakonem nebo misionářem sboru nebo Církve,

 3. využívat zařízení místního sboru a přijímat pomoc,

 4. účastnit se dění ve sboru a Církvi v souladu s vizí pastora,

 5. účastnit se sborových shromáždění.

§45

Člen Církve má závazek:

 1. respektovat stanovy Církve,

 2. respektovat duchovní Církve,

 3. respektovat a zachovávat učení (doktrínu) a morální zásady zahrnuté ve vyznání víry.

X

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

§46

Zdrojem příjmu Církve, sboru a jiných církevních organizačních jednotek jsou:

 1. dobrovolné desátky, což se týká pouze sboru,

 2. dobrovolné dary,

 3. dary, věna, dědictví, sponzorské dary od právnických a fyzických osob z ČR i ze zahraničí,

 4. dotace, granty,

 5. příjmy z hospodářské činnosti,

 6. příjmy z bankovních úroků,

 7. příjmy z akcií a cenných papírů,

 8. příjmy z prodeje a pronájmu movitého, nemovitého a nehmotného majetku,

 9. půjčky a úvěry,

 10. příjmy z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; Církev, sbory a jiné církevní organizační jednotky (právnické osoby) mohou podnikat ve všech oblastech, ve kterých získají oprávnění podle zvláštního zákona,

 11. příjmy z akcí, veřejných sbírek, atd.

§47

Příjmy Církve jsou určeny na :

 1. práci statutárních orgánů,

 2. investice Církve,

 3. pomoc členům Církve,

 4. pomoc jiným církvím a křesťanským organizacím,

 5. realizaci cílů Církve.

§48

Církev a jiné církevní právní osoby nabývají, pozbývají a spravují vlastní majetky a jmění i majetky jiných osob, které je k tomu svobodně zplnomocnily. Svobodně nakládají s vlastním movitým i nemovitým jměním a majetkem v souladu s právními předpisy.

§49

 1. S financemi a jiným majetkem Církve hospodaří kolegium pastorů.

 2. S financemi a jiným majetkem místního sboru nakládá pastor sboru.

 3. S financemi a jiným majetkem Biblického semináře, Misijní kanceláře, Centra humanitární pomoci a charitativní činnosti hospodaří jednotliví ředitelé.

XI

KONEČNÁ USTANOVENÍ

§50

 1. Zánik Církve živého Boha nepřichází v úvahu, a tudíž Církev využívá zákonem danou možnost a k tomuto bodu Stanov neurčuje žádný způsob naložení s likvidačním zůstatkem.

 2. V případě reorganizace Církve rozhoduje o majetku, popřípadě právním nástupci, kolegium pastorů.

§51

Změna těchto (nynějších) Stanov a vyznání víry je možná pouze v případě jednomyslného rozhodnutí kolegia pastorů.

§52

Tyto (nynější) Stanovy nabývají právní moci v den registrace do rejstříků církví a náboženských společností na Ministerstvu kultury České republiky.

© 2024 Církev živého Boha (1Tm 3:15)